Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Descarga de Documentos

E.g., 26/10/2021
E.g., 26/10/2021

Ficha inscrición programa Cultiva a Mente 2021-22

24/09/2021

Ficha inscrición programa Cultiva a Mente 2021-22

Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas Reactiva II

17/09/2021

Listaxe provisional de Admitidos e Excluídos e causas de exclusión establecidos nas Bases reguladoras do Programa municipal de axudas extraordinarias de emerxencia “Reactiva II”, dirixidas ao mantemento do tecido empresarial do Concello de Tui.

Establécese un prazo de 5 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio para alegar o que, no seu dereito, consideren oportuno ou emenden a súa solicitude e presenten a documentación requirida, segundo se recolle na Base 8ª da convocatoria.

 

Resumo axudas compra vivenda no centro histórico de Tui - Ampliación Prazo

31/08/2021

AXUDAS PARA COMPRA DE VIVENDA NO CENTRO HISTÓRICO DE TUI
PERSOAS BENEFICIARIAS
• Persoas físicas maiores de idade, que adquiran unha vivenda construída (nova, usada ou que vaia ser obxecto de rehabilitación) no ámbito do Plan Especial de Protección Histórico-Artístico de Tui.
REQUISITOS XERAIS
• Ter subscrito con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2021 un contrato privado ou, se é o caso, unha escritura pública de adquisición dunha vivenda.
• Estar empadroado na vivenda, ou en caso de rehabilitación, empadroarse no momento da finalización das obras.
• Ingresos anuais da unidade de convivencia: ata 6,5 veces o IPREM.
• Compromiso de que a vivenda vai constituír a súa residencia habitual e permanente por un prazo de, polo menos, cinco anos.
• A persoa solicitante e demais persoas da súa unidade de convivencia non poderán ser propietarias ou usufrutuarias doutra vivenda no territorio español. *
• O prezo de adquisición da vivenda será como máximo o previsto para as vivendas de protección autonómica de réxime concertado situadas na zona I do Decreto 402/2009, do 22 de outubro, computando unha superficie útil de 120 m2.
CONTÍA DAS AXUDAS **
• Menores de 35 anos, ata 12.800 €, como máx. o 20% do prezo da vivenda.
• Maiores de 35 anos, ata 10.800 €, como máx. o 20% do prezo da vivenda.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• Anexo I, de solicitude.
• Anexo II, de declaración de composición da unidade de convivencia.
• Anexo III, de declaración da persoa solicitante e unidade de convivencia. En caso de non presentar a declaración de IRPF, acompañarase, en cada caso:
 Certificado de retribucións e retención de empresas.
 Certificado de pensións ou prestacións.
• Escritura pública da adquisición da vivenda, ou contrato privado de adquisición de vivenda, no caso de non dispoñer da primeira.
• Informe técnico acreditativo de que a vivenda adquirida non é susceptible de ser habitada, sen acometer as pertinentes obras de rehabilitación.
• Certificado de empadroamento de todas as persoas empadroadas na vivenda, salvo que a vivenda sexa para rehabilitar.
• Certificado emitido polo concello de que a vivenda está situada no ámbito dun centro histórico.
SOLICITUDES, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN
 En formato papel: Portelo Rexistro Concello Tui.
 Vía electrónica (https://sede.xunta.gal), no procedemento VI400A.
• Prazo de solicitude: Ata o 15/10/2021, ou esgotamento de crédito.
• Prazo de xustificación: Ata o 30/11/2021.

Listaxe Admitidos Campamento de Verán Igual É +

18/06/2021

Unha vez publicado o listado de admitidos/as, cada participante deberá solicitar a carta de pago da taxa do campamento, de 30,56€ por participante e quenda, ata o día 25 de xuño, as 14.00 horas:

 • Presencialmente no departamento de tesourería do Concello de Tui, de luns a venres, de 09.00 a 14.00 horas, indicando o nome do participante e as quendas ás que este inscrito/a.
 • Por enderezo electrónico cobros@tui.gal, indicando NIF, nome e enderezo completo do pai/nai/titor/titora tomador/a da taxa., ademais do nome do participante e as quendas ás que este inscrito/a

Para o pagamento da taxa, cada participante terá ata o día 25 de xuño, de forma presencial, en efectivo, no departamento de tesourería do Concello de Tui, ou ata o día 27 de xuño de forma telemática para realizar o pago da cota de inscrición de cada quenda.

REUNIÓN INFORMATIVA

O martes 29, ás 20.30 horas, no novo pavillón deportivo municipal de Tui, se manterá unha reunión informativa cos/as pais/nais/titores/titoras das persoas participantes, mantendo as medidas de seguridade establecidas en materia de COVID19.

 

Resumo programa Rexurbe

30/04/2021

Resumo axudas Compra vivenda conxunto histórico

7/04/2021

AXUDAS PARA COMPRA DE VIVENDA NO CENTRO HISTÓRICO DE TUI

PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Persoas físicas maiores de idade, que adquiran unha vivenda construída (nova, usada ou que vaia ser obxecto de rehabilitación) no ámbito do Plan Especial de Protección Histórico-Artístico de Tui.

SOLICITUDES, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

 • En formato papel: Portelo Rexistro Concello Tui.
 • Vía electrónica (https://sede.xunta.gal), no procedemento VI400A.    
 • Prazo de solicitude: Ata o 01/09/2021, ou esgotamento de crédito.
 • Prazo de xustificación: Ata o 30/11/2021.

Resumo Axudas alugamento de vivenda 2021

7/04/2021

Axudas ao alugamento de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 para o ano 2021. ((DOG nº 60 do 30 de marzo de 2021).

SOLICITUDES, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN

 • En formato papel: Portelo Rexistro Concello Tui.
 • Vía electrónica (https://sede.xunta.gal), no procedemento VI432A.    
 • Prazo de solicitude: Ata o 30/04/2021

Resumo axudas vivenda conservación e accesibilidade

7/04/2021

AXUDAS PARA CONSERVACIÓN, A MELLORA DA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E A ACCESIBILIDADE EN VIVENDAS
PERSOAS BENEFICIARIAS
• Persoas físicas propietarias de vivendas unifamiliares, de edificios de tipoloxía residencial colectiva e das vivendas situadas nestes edificios.
• Comunidades de propietarios, e agrupacións de comunidades.
• Persoas físicas inquilinas dunha vivenda que asuman, en virtude dun acordo coa persoa arrendadora, o custo das actuacións de rehabilitación que correspondan, a cambio do pagamento da renda.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES
• Actuacións de conservación:
▪ Conservación da cimentación, estrutura e instalacións.
▪ Conservación de cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluso desamiantado.
▪ Adecuación interior da vivenda ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene.
• Actuacións de seguridade de utilización e accesibilidade
▪ Instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade.
▪ Instalación ou dotación de produtos de apoio que permitan o acceso u uso por parte de persoas con discapacidade a elementos comúns do edificio.
▪ Instalación de elementos de información ou de aviso (sinais luminosos ou sonoros)
▪ Instalación de dispositivos electrónicos de comunicación entre vivendas e exterior (vídeo porteiros ou análogos).
▪ Calquera que facilite a accesibilidade universal.

SOLICITUDES, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN
▪ En formato papel: Portelo Rexistro Concello Tui.
▪ Vía electrónica (https://sede.xunta.gal), no procedemento VI422E.
• Prazo de solicitude: Ata o 22/04/2021,ou esgotamento de crédito.
• Prazo de xustificación: Ata o 30/11/2021.

Resumo das axudas para a compra de vivenda no centro histórico de Tui

22/03/2021

Resumo das axudas para a compra de vivenda no centro histórico de Tui convocadas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. 

As persoas interesadas, poden ampliar a información no Concello (rexistro) ou mandar un correo a ari@tui.gal

Publicación no DOG (15/03/2021), así como a publicación de Corrección de erros (16/03/2021).

 

 

Material Turístico Tui 2021

17/03/2021

En marzo de 2021 preséntase novo material turístico, en castelán e galego, con guión de Sara Quintana, historiadora, e deseño de Xosé Tomás, ilustrador. 

 • Plano Xeral
 • O tesouro de Salomón 
 • O túnel de dona Urraca

III Plan Municipal de Igualdade

5/03/2021

III Plan Municipal de Igualdade. 

Aprobado en pleno en decembro de 2020. 

Vixencia 2020-2024.

LEVANTAMENTO SUSPENSIÓN DA CELEBRACIÓN DO MERCADO XOVES

18/02/2021

Decreto de Alcaldía: Levantamento suspensión da celebración do mercadillo semanal dos xoves  - 17022021

Páxinas