Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Bolsas

E.g., 13/08/2022
E.g., 13/08/2022

Bases reguladoras para a concesión de becas a deportistas tudenses 2021

22/10/2021

Bases reguladoras para a concesión de becas a deportistas tudenses 2021, poublicadas no BOPPO número 204 do venres, 22 de outubro de 2021

Extracto das bases das Bolsas de estudo para ensinanzas musicais do curso 2020-2021 no Conservatorio/escola música de Tui

19/08/2021

Bases e extracto das bases da convocatoria das Bolsas de estudo para ensinanzas musicais do curso 2020-2021 no Conservatorio/escola música de Tui

Extracto publicado no BOPPO nº 158 do mércores, 18 de agosto de 2021. 

 

REQUISITOS DOS/AS SOLICITANTES:
1.- Estar matriculados/as ou ter fillos/as matriculados/as no Conservatorio de Grao Profesional e/ou na Escola de Música Municipal.
2.- Estar empadroado/a en Tui, tanto a persoa solicitante como no caso de menores ó pai/nai ou titor/a legal se os tivera, así como os nenos/as para os/as que se solicita a beca, con anterioridade á data de publicación destas bases.
3.- Que a familia non supere os ingresos brutos estipulados

4.- Non ser beneficiario/a doutras entidades ou organismos públicos ou privados de axudas por este concepto; e non superar o límite de axudas establecido.
5.- Ter o curso completo aprobado (referido ao período lectivo 2019-2020), agás para os que inicien os estudios neste período lectivo, os cales deberán estar matriculados na totalidade de materias correspondentes ao primeiro ano.
6.- Comunicar a solicitude ou obtención de subvencións axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou ente público, nacional e /ou internacional
7.- De incumprir algún destes requisitos arquivarase o expediente sen máis trámite.

 

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día da publicación desta convocatoria no taboleiro de anuncios desta Casa Consistorial, e do Conservatorio Municipal así como na súa páxina web (www.tui.gal) e (http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/)

Bases Reguladoras para a concesión de axudas municipais de material escolar e comedor Curso 2020-2021

14/09/2020

Bases Reguladoras para a concesión de axudas municiapis de material escolar e comedor para alomnos/as de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil (2ª etapa) educación primaria e secundaria do Concello de Tui -Curso 2020-2021-” e anexos.

Prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles contados dende o martes, 15 de setembro. 

 

Bolsas de estudo para ensinanzas musicais do curso 2019/20

23/12/2019

O Concello de Tui convoca as bolsas bolsas de estudo para Ensinanzas musicais curso 2019-2020. 

Publicáronse no BOPPO o luns 23 de decembro de 2019

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles, contados a partir do día da publicación do extracto desta convocatoria no boletín oficial da provincia

Bases convocatoria bolsas para deportistas tudenses de Alto Nivel 2019

21/11/2019

Bases convocatoria bolsas para deportistas tudenses de Alto Nivel 2019

Pendente de publicación no BOPPO.

Solicitude bolsas para deportistas tudenses de Alto Nivel 2019

21/11/2019

Solicitude bolsas para deportistas tudenses de Alto Nivel 2019

Pendente de publicar a convocatoria no BOPPO.

Convocatoria de bolsas e aprobación das bases particulares reguladoras da convocatoria de becas de estudo para ensinanzas musicais do curso 2018-2019 no Conservatorio e Escola de Música de Tui

17/12/2018

Convocatoria e bases reguladoras para bolsas de estudo para ensinanzas musicais do curso 2018/2019 para o Conservatorio/Escola de Musica de Tui.

Aprobadas en Xunta de Goberno Local en sesión realizada o 26 de novembro de 2018, e publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 241, de data 17 de decembro do 2018.
 

Resolución DECRETO 2018-1396 20181205 Resolucion Listado Provisional Becas Deportistas 2018

7/12/2018

Resolución DECRETO 2018-1396 20181205 Resolución Listado Provisional Becas Deportistas Tudenses 2018

Becas aos Deportistas Tudenses Alto nivel 2016

21/03/2017

Bolsas Deportistas Alto Nivel 2016 - Modelo solicitude

10/03/2017

O Concello de Tui convoca as bolsas para deportistas tudenses de alto nivel. Débese cumprimentar o modelo de solicitude e presentar a documentación requirida nas bases da convocatoria. 

BECA A DEPORTISTAS TUDENSES DE ALTO NIVEL 2016 MEMORIA ECONÓMICA

10/03/2017

BECA A DEPORTISTAS TUDENSES DE ALTO NIVEL 2016 CONTA XUSTIFICATIVA

10/03/2017

Páxinas