Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Plenos

A corporación municipal de Tui reúnese en sesión plenaria de carácter ordinario cada dous meses, o derradeiro xoves de mes, ás 20h. As sesión plenarias teñen lugar en xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro.

E.g., 13/08/2022
E.g., 13/08/2022

Convocatoria sesión nº 11/2020 de pleno exordinario do martes, 29 de decembro de 2020

29/12/2020

Convocatoria sesión nº 11/2020 de pleno exordinario do martes, 29 de decembro de 2020

1º.- Aprobación, se procede, de borrador da acta de sesión anterior ordinaria nº 10/2020, do 19 de novembro.

2º.- Expediente 2298/2020. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/12/2020, favorable a proposta do conxunto dos grupos da corporación relativa á aprobación das bases reguladoras e convocatoria para a concesión de axudas á reactivación económica do Concello de Tui a través dos bonos "Activa Tui".

3º.- Expediente 2705/2019. Ditame da comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos, de data 22/12/2020, favorable a proposta de Alcaldía de data 14/12/2020 de aprobación licitación concesión de obra pública aparcadoiro soterrado.

4º.- Expediente 2269/2020 (Relacionado con expte. 2987/2018). Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 22/12/2020 favorable a proposta da concelleira de Facenda, de data 09/12/2020, relativa a bonificación de ICIO a solicitude de obra de afectado pola explosión de Paramos.

5º.- Expediente nº 2258/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 22/12/2020 favorable a proposta da Alcaldía, de data 17/12/2020, sobre ratificación resolución de Alcaldía de data 14/12/2020.

6º.- Expediente 1884/2020. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deporte do 22/12/2020 favorable a proposta de Alcaldía, de data 26/10/2020, relativa a corrección de erro do acordo de Pleno adoptado o 22/10/2020 no día correspondente ao Martes de Entroido.

7º.- Expediente 317/2020. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deporte do 22/12/2020 favorable a proposta de Alcaldía, de data 17/12/2020, relativa a aprobación de III Plan municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Tui 2020-2024.

8º.- Expediente 2569/2018. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais de data 22/12/2020, favorable a Proposta de Alcaldía, de data 17/12/2020, declarando a necesidade de ocupación de parte da parcela 36055A047001200000UA pertencente a KIWI ESPAÑA S.A segundo consta no proxecto de “Pasarela peatonal en la desembocadura del río Louro. T.M. de Tui (Pontevedra)”.

9º.- Expediente 476/2017. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais de data 22/12/2020, favorable a proposta de Alcaldía, de data 09/12/2020, relativa a aprobación definitiva do Plan Especial do Conxunto Histórico-Artístico do Concello de Tui.

Convocatoria sesión nº 10/2020 de pleno ordinario do xoves, 19 de novembro de 2020

17/11/2020

Convocatoria sesión nº 10/2020 de pleno ordinario do xoves, 19 de novembro de 2020

Orde do día

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, de borradores das actas de sesións anteriores nº 8, de 24 de setembro, e nº 9, de 22 de outubro.

2º.- Expediente 956/2020. Proposta da Alcaldía, de data 13/11/2020, relativa a aprobación do documento "Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) Tui-Pontevedra."

3º.- Expediente 2098/2020. Ditame da Comisión Informativa de Honores e Distincións, de data 12/11/2020, a proposta de data 09/11/2020 da concelleira de Ensino e Cultura , instructora do expediente para concesión de medalla de ouro do Concello de Tui ao "Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres".

4º.- Expediente 1887/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da Concelleira de Facenda, de data 05/11/2020, relativa a concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "Limpeza de muro" sitas na rúa Seixas, nº 4.

5º.- Expediente 2016/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da Concelleira de Facenda, de data 05/11/2020, relativa a concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "Substitución de tarima flotante" sitas na rúa San Telmo, 7.

6º.- Expediente 2987/2018. Ditame da Comisión Informativa da Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da concelleira de Facenda, de data 07/10/2020, relativa a bonificación de ICIO por obras a favor de afectado explosión de Paramos.

7º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, relativo a compromiso en relación con vivendas de Caldelas. 

8º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, relativo a escrito de SOS sanidade pública de Galicia con data de rexistro nº 2020-E-RC-7197 de 12/11/2020.

9º.- Mocións de Urxencia.

B) Actividade de control:

10º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía do nº1033, de 18/09/2020, ao nº 1290, de 13/11/2020.

C) Rogos e preguntas:

11º.- Rogos e preguntas.

 

Convocatoria sesión nº 9/2020 de pleno extraordinario do xoves, 22 de outubro de 2020

22/10/2020

Convocatoria sesión nº 9/2020 de pleno extraordinario do xoves, 22 de outubro de 2020

ORDE DO DÍA

A) Parte resolutiva:

1º.- Expediente 1884/2020. PROPOSTA DE ALCALDÍA PARA FESTIVOS LOCAIS 2021.

2º.- Expediente 826/2020. Contratacións. Proposta de Alcaldía de 16/10/2020 sobre rectificación de erro en Anexo II PCAP CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA, DO “SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA NO CONCELLO DE TUI. CONTRATO SUXEITO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

3º.- Expediente 1839/2020. RENOVACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA.

Convocatoria sesión nº 8/2020 de pleno ordinario do xoves, 24 de setembro de 2020

24/09/2020

A corporación municipal de Tui celebra pleno de carácter ordinario, a sesión nº8/2020, o xoves 24 de setembro, ás 20 h. 

A orde do día é a seguinte: 

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, de borrador das actas das sesións anteriores extraordinaria nº 6 de 21/07/2020 e ordinaria nº 7 de 30/07/2020.

2º.- Expediente 764/2020. Aprobación Conta Xeral correspondente ao exercicio 2019 (Expediente 764/2020). Proposta da Concelleira Delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns de data 09/09/2020.

3º.- Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1693/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de crédito extraordinario nº 6/2020 (modificación de créditos 28/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais e anulación de partidas de gasto corrente.

4º.- Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1695/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de suplemento de crédito nº 2/2020 (modificación de créditos 29/2020) financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais e anulacións de partidas de gasto corrente.

5º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1706/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de suplemento de crédito nº 3/2020 (modificación de créditos 30/2020) financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.

6º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1708/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de crédito extraordinario nº 7/2020 (modificación de créditos 31/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.

7º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1720/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos nº 2/2020.

8º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1583/2020., Bonificación ou exención tributaria.

9º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1584/2020. Bonificación ou exención tributaria.

10º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1585/2020., Bonificación ou exención tributaria.

11º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1586/2020. Bonificación ou exención tributaria.

12º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1587/2020. Bonificación ou exención tributaria.

13º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1588/2020. Bonificación ou exención tributaria.

14º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1608/2020. Bonificación ou exención tributaria.

15º.- Ditame comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á proposta de Alcaldía, de data 03/08/2020, relativa a encomendar a xestión del servizo de "retirada de vehículos ao final da súa vida útil ou fóra de uso" á Deputación Provincial. Expediente 1398/2020. Convenios (Aprobación, Modificación ou Extinción).

16º.- Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á proposta da Alcaldía, de data 12/08/2020, de aprobación de licitación expediente de contratación da subministración de enerxía eléctrica no Concello de Tui. Expediente 826/2020.

17º.- Expediente 1732/2020. Dictame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 17 de setembro de 2020 relativa a “Proposta de Alcaldía de data 15 de setembro de 2020 relativo á reversión do inmoble da praza da Inmaculada, edificio do Palacio de Xustiza.

18º.- Expediente 1732/2020. Dictame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 17 de setembro de 2020 relativo a “Proposta de Alcaldía de data 15 de setembro de 2020 relativa á reversión do inmoble da rúa Calvo Sotelo, 16 destinado a Xulgado nº 3.

19º.- Ditame comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á moción do BNG relativa á sinalización nas parroquias de data 16/09/2020.

20º.- Mocións de urxencia.

B) Actividade de control:

21.- Dación de conta de escrito con rexistro de entrada de 14/09/2020 nº 5789, de composición Grupo Municipal Ciudadanos e designación de portavoz e compoñentes de dito de grupo que o representen nas comisións informativas.

22º.- Dación de conta de resolucións da nº 815 do 24/07/2020 á nº 1032 DE 17/09/2020

C) Rogos e preguntas:

23º.- Rogos e preguntas.

Convocatoria sesión nº 7/2020 de pleno ordinario do xoves, 30 de xullo de 2020

30/07/2020

Convocatoria sesión nº 7/2020 de pleno ordinario do xoves, 30 de xullo de 2020   

Convocatoria sesión nº 6/2020 de pleno extraordinario do martes, 21 de xullo de 2020

20/07/2020

Convocatoria de sesión nº 6/2020 de pleno extraordinario do martes, 21 de xullo de 2020   

Convocatoria sesión nº 5/2020 de pleno extraordinario do luns, 15 de xuño de 2020

10/06/2020

Convocatoria sesión nº 5/2020 de pleno extraordinario do luns, 15 de xuño de 2020   

Considerando que, se ben nos atopamos nun escenario de estado de alarma dende o pasado sábado día 14 de marzo, de conformidade co Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, é necesaria a convocatoria dun pleno extraordinario para a designación, mediante sorteo, por medios informáticos, dos membros das mesas electorais correspondentes ás Eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o vindeiro 12 de xullo de 2020 e aos efectos de cumprimento do recollido no Decreto 72/2020, do 18 de maio, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia así como Calendario publicado aos citados efectos.

Considerando que a celebración do pleno debe realizarse de forma axustada aos requisitos necesarios para evitar calquera tipo de risco de contaxio da enfermidade, polo que, con carácter excepcional, a presente sesión plenaria se deberá celebrar a porta pechada para o público, sen prexuízo de que a súa publicidade e debida transparencia quedará garantida coa retransmisión da sesión en directo a través da radio municipal e páxina web do concello e a súa posterior comunicación pública a través do Portal de Transparencia.

Se fai notar que se realizará unha nova distribución dos concelleiros permitindo a debida separación entre eles, que se porá a disposición dos mesmos para o seu uso de mascarillas e guantes, e que os concelleiros deberán ter en conta as recomendacións sanitarias a seguir establecidas na guía de “Buenas prácticas en los centros de trabajo por el COVID-19 (actualización 11/04/2020)” e protocolo de Medidas Preventivas Coronavirus Covid-19 remitido polo servizo de vixilancia da saúde deste concello.

Polo exposto, esta Alcaldía, ao abeiro da DA 3ª do RD 463/2020, de 14 de marzo, e de acordo co disposto no artigo 46.2 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local e o art. 80 do Real Decreto Lexislativo 2568/1986, de 23 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Funcionamento, Organización é Réxime xurídico das Entidades Locais,

RESOLVE:

PRIMEIRO.-Convocar Sesión Extraordinaria do Pleno Corporativo a celebrar a porta pechada para o público o vindeiro luns día 15 de xuño ás 09:00 horas, e dous días despois á mesma hora en segunda convocatoria en caso de non existir o quórum esixido na primeira, no Salón de Sesións da Casa do Concello, a fin de resolver os puntos incluídos na seguinte:

ORDE DO DÍA

A) Parte resolutiva:

1º.- Toma de razón de escrito de renuncia do concelleiro Juan Miguel Diz Guedes (RE2020-E-RC-3151) do 01/06/2020, e que se remita á Xunta Electoral Central para a remisión da credencial do correspondente concelleiro electo de lista que corresponda ( Maria del Pilar Besada Barahona).

2º.- Designación, mediante sorteo, dos membros da mesas electorais correspondentes ás Eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o vindeiro 12 de xullo de 2020. Proposta de Alcaldía de data 10/06/2020.

SEGUNDO.-Notificar a presente Resolución aos concelleiros advertíndolles que, conforme ao disposto polo artigo 12.1 do citado RD 2568/1986, do 28 de novembro, deberán comunicar coa antelación necesaria calquera causa xustificada que implique a imposibilidade de asistir á citada sesión.

TERCEIRO.- Que pola Secretaría municipal se poña a disposición dos Concelleiros a documentación dos asuntos incluídos na orde do día, acompañando a convocatoria copia das actas das sesións anteriores que se sometan a votación, no seu caso."

Convocatoria sesion nº 4/2020 de pleno ordinario do xoves, 28 de maio de 2020

26/05/2020

Convocatoria sesion nº 4/2020 de pleno ordinario do xoves, 28 de maio de 2020

 

Convocatoria sesión nº 3/2020 de pleno extraordinario do xoves, 16 de abril de 2020

14/04/2020

A corporación municipal de Tui celebra o xoves, 16 de abril, ás 20 h pleno de carácter extraordinario, o nº3/2020. 

Considerando que, se ben nos atopamos nun escenario de estado de alarma dende o pasado sábado día 14 de marzo, de conformidade co Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, se considera necesario a convocatoria dun pleno extraordinario, dado o escenario de descoñecemento da duración de dito estado de Alarma e dada a necesidade de tratar os asuntos que se inclúen na orden do día, ao abeiro do disposto na DA 3ª do RD 463/2020 e de acordo coa motivación recollida nas respectivas propostas e, en especial, considerándose necesario para a protección do interese xeral axilizar o pago a provedores e empresas, procurando que esta situación de carácter excepcional teña a menor repercusión no ámbito económico, ou reaxustar as axudas para reparación de danos en vivendas da denominada “Zona cero” no barrio da Torre, Paramos, afectada pola Explosión de material pirotécnico do 23 de maio de 2018, para posibilitar pagos a conta e pagos anticipados en relación con ditas axudas, ou modificar a ordenanza reguladora do procedemento de concesión de prestacións económicas para situacións de emerxencia social.
 
Considerando que a celebración do pleno debe realizarse de forma axustada aos requisitos necesarios para evitar calquera tipo de risco de contaxio da enfermidade, polo que, con carácter excepcional, a presente sesión plenaria se deberá celebrar a porta pechada para o público, sen prexuízo de que a súa publicidade e debida transparencia quedará garantida coa retransmisión da sesión en directo a través da radio municipal e páxina web do concello  e a súa posterior comunicación pública a través do Portal de Transparencia. 
 
Se fai notar que se realizará unha nova distribución dos concelleiros permitindo a debida separación entre eles, que se porá a disposición dos mesmos para o seu uso de mascarillas e guantes, e que os concelleiros deberán ter en conta as recomendacións sanitarias a seguir establecidas na guía de “Buenas prácticas en los centros de trabajo por el COVID-19 (actualización 11/04/2020)” e protocolo de Medidas Preventivas Coronavirus Covid-19 remitido polo servizo de vixilancia da saúde deste concello.
 
Polo exposto, esta Alcaldía, ao abeiro da DA 3ª do RD 463/2020, de 14 de marzo, e de acordo co disposto no artigo 46.2 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local e o art. 80 do Real Decreto Lexislativo 2568/1986, de 23 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Funcionamento, Organización é Réxime xurídico das Entidades Locais,

RESOLVE:
 
PRIMEIRO.-Convocar Sesión Extraordinaria do Pleno Corporativo a celebrar a porta pechada para o público o vindeiro xoves día 16 de abril ás 20:00 horas, e dous días despois á mesma hora en segunda convocatoria en caso de non existir o quórum esixido na primeira, no Salón de Sesións da Casa do Concello, a fin de resolver os puntos incluídos na seguinte:

ORDE DO DÍA

A) Parte resolutiva:
 
1º.- Aprobación, se procede, de borradores de actas de sesións ordinaria nº 1, do 30 de xaneiro, e extraordinaria nº 2, do 9 de marzo.
 
2º.- Expediente 667/2020. Proposta de Alcaldía, de data 03/04/2020, de levantamento de reparo suspensivo ao informe desfavorable emitido pola Intervención municipal nº 21/2020, con ref. EMP 60/2020, de data 23/03/2020.
 
3º.- Expediente 1420/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1420/19 (ID 277).
 
4º.- Expediente 1450/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente 1450/19 (ID 379).
 
5º.- Expediente 1489/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar  a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº1489/19 (ID 275).
 
6º.- Expediente 1490/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1490/2019 (ID 222).
 
7º.- Expediente 1491/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1491/19 (ID 78).
 
8º.- Expediente 1493/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº1493/19 (ID 281).
 
9º.- Expediente 1495/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente 1495/2019 (ID73).
 
10º.- Expediente 1496/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1496/19 (ID 276).
 
11º.- Expediente 1718/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1718/2019 (ID 396).
 
12º.- Expediente 2165/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, os beneficiarios no expediente nº2165/19 (ID 201).
 
13º.- Expediente 501/2020. Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 13/03/2020, relativa á aprobación do expediente de crédito extraordinario número 1/2020 (modificación de créditos 3/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.
 
14º.- Expediente 664/2020. Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardóns, de data 08/04/2020, relativa á aprobación do expediente de crédito extraordinario número 2/2020 (modificación de créditos 8/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.
 
15º.- Expediente 390/2020. Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 08/04/2020, relativa a excepcionar da regra xeral de suspensión dos prazos administrativos os procedementos de gasto e pago, incluída a aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2020, levantamento dos reparos interpostos pola Intervención Municipal e aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2020.
 
16º.- Expediente 683/2020. Proposta do concelleiro delegado de Servizos Sociais e Medio Ambiente, de data 08/04/2020, relativa a aprobación inicial de modificación da Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestación de carácter económico para situacións de emerxencia social.
 
17º.- Expediente 365/2020. Proposta da Alcaldía, de data 13/04/2020, de levantamento de reparo interposto pola Intervención municipal (informe de data 11/03/2020), declarar a non suspensión do procedemento (DA3ª do RD 463/2020) e prestar conformidade ao Convenio entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. e o Concello de Tui para a execución, entrega, mantemento e conservación das obras do proxecto de construción dunha pasarela peatonal na desembocadura do rio Louro. TM. de Tui (Pontevedra).

 B).- Actividade de control: 
 
18º.- Expediente 827/2019. Organización e Disposicións Comúns de Control Interno: Dación de conta de acordos de levantamento de reparos interpostos pola Intervención Municipal. Exercicio 2019.
 

Convocatoria sesión nº 2/2020 de pleno extraordinario do luns, 9 de marzo de 2020

9/03/2020

A corporación municipal de Tui celebra o luns, 9 de marzo, ás 9 h pleno de carácter extraordinario, o nº2/2020, coa seguinte orde do día: 

Asunto único.- Designación, mediante sorteo, dos membros das mesas electorais correspondentes ás Eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o 5 de abril de 2020. Proposta de Alcaldía de data 3 de marzo de 2020.

Convocatoria sesion nº 1/2020 de pleno ordinario do xoves, 30 de xaneiro de 2020

30/01/2020

A corporación municipal de Tui celebra este xoves, 30 de xaneiro, ás 20 h pleno de carácter ordinario coa seguinte orde do día: 

A) Parte resolutiva:
1º.- Aprobación, se procede, de borrador da acta da sesión anterior ordinaria nº 15/2019, do 28
de novembro .
2º.- Expediente 2405/2019. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais realizada o día 23/01/2020 de proposta da Alcaldía, de data 18/12/2019, sobre aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Tui.
3º.- Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais realizada o día 23/01/2020 de proposta sobre creación dun "SKATEPARK" no centro de Tui.
4º.- Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais realizada o día 23/01/2020 sobre instar a Renfe o mantemento do servizo  de venda presencial de billetes na estación de ferrocarril de Guillarei e outros.
5º.- Mocións de Urxencia.

B).- Actividade de control:
6º.- Dación de conta das subvencións e disposicións de interese dos meses de decembro de 2019
e xaneiro do 2020.
7º.- Dación de conta de resolucións de Alcaldía:
 Do nº 1375 de data 22/11/2019 ata o nº 1558 de data 31/12/2019.
Do nº 1 de data 02/01/2020 ata o nº 62 de data 24/01/2020.

C).- Rogos e preguntas:
8º.- Rogos e preguntas

Convocatoria sesión nº 15/2019 de Pleno Ordinario do xoves 28 de novembro de 2019

28/11/2019

Convocatoria sesión nº 15/2019 de Pleno Ordinario do xoves 28 de novembro de 2019

Páxinas