Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Convento das Clarisas / Convento de la Clarisas / Convent of the Order of Saint Clare

986 600 422
Descripción: 

Sobre os antigos palacios episcopáis da Oliveira edifícase entre os séculos XVII e XVIII o actual convento.A igrexa, de fináis do XVII, corresponde a patróns clasicistas, intégrase no conxunto conventual que destaca polas súas grandes proporcións e solidez constructiva.

Sobre los antiguos palacios episcolaes de la Oliveira se edificó entre los siglos XVII y XVIII el actual convenio. La iglesia, de finales del silgo XVII, corresponde a patrones clasicistas, se integra en el conjunto conventual que destaca por sus grandes proporciones y solidez constructiva.

The present-day convent was built on the former Episcopal Palace between the 17th and 18th centuries. Its church, from the late 17th century, displays Classicist features and is integrated into a monastic compound which stands out for its great proportions and its architectural soundness.