Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno local, tras as eleccións municipais do 26 de maio de 2019, está formada por Enrique Cabaleiro González - presidente- Rafael Estévez Martínez, Mª Yolanda Rodríguez Rodríguez, José Ramón Magán Rivera, Ismael Diz Garrido, e Laureano Alonso Álvarez. Reúnese os xoves, cada quince días, ás 9 h no salón de concelleiros da casa do concello.

Corresponden á Xunta de Goberno Local, ademais da asistencia permanente ao alcalde no exercicio das súas funcións, as seguintes competencias que se delegan:

1º.- O outorgamento de todas as licencias urbanísticas, que deban concederse con carácter previo, de acordo co previsto na Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, así como dictar as resolucións que procedan nos procedementos de actuacións urbanísticas suxeitas ao rexime de declaración responsable ou comunicación previa.

2º.- A aprobación dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuídas ao Pleno, así como dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

3º.- As competencias que en materia de contratación veñen atribuídas ao alcalde na Disposición adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de Contratos do Sector público.

4º.- O recoñecemento das obrigas económicas derivadas da prestación de bens e servizos que foran recibidas no servizo de Intervención.

5º.- Resolver os recursos de reposición que se interpoñan contra os acordos adoptados en exercicio das atribucións delegadas.

Ver Resolución da Alcaldía